В2 ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМ

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОРТОДОН ЖОГОРУ В2 ДЕҢГЭЭЛДЕ БИЛҮҮДӨГҮ ЛЕКСИКАЛЫК
МИНИМУМ

Ортодон жогору деңгээлдин лексикалык минимуму тил үйрөнүүчүнүн баарлашуу ниеттерин тематикалык жана интенциялык минимумдардын алкагында күнүмдүк тиричилик (жеке), социалдык-маданий (коомдук), окуу жана кесиптик чөйрөлөрдө камсыз кыла турган 3000 сөз бирдиги.

Кыргыз тилин ортодон жогору (В2) деңгээлде билүүдөгү лексикалык минимумдун тематикалык планы
Тема Мазмуну
Өзү жөнүндө Өзүнүн толук таржымалын баяндоо
Келбети
Ички дүйнөсү (мүнөзү/адамдын акыбалы, сезимдери)
Келечектеги, же азыркы кесиби (кызматы/жумушу), коомдогу орду,
өлкөсүнө пайда келтирүүсү жөнүндө ой жүгүртүүсү
Үй-бүлөсү жөнүндө Ата-энеси, бир туугандары, балдары жана жакын туугандары
(атасы жана энеси тарабынан) жөнүндө толук маалымат
Курбу-курдаштары Кызыгуулары
жөнүндө Келбети
Ички дүйнөсү (мүнөзү/акыбалы, сезимдери)
Келечектеги, же азыркы кесиби (кызматы/жумушу)
Турак-жайы. Үйү Үй-жайы жөнүндө толук маалымат:
Бөлмөлөрү
Эмереги
Тиричилик техникасы
Тиричилик буюмдары
Идиш-аягы
Багы/короосу

 

Тема Мазмуну
Күнүмдүк турмушу •     Күн тартиби

•    Окуу (окуу жайларынын түрлөрү/класс, аудитория/кеңсе буюмдары/окуу процесси)

•       Иш орду

•      Кесиптин түрүн тандоо (гуманитардык, табигый, так/техникалык);

•    Окуу процессинен/ иштен тышкаркы убакта сабакка өз алдынча даярдануусу/ убакыт өткөрүүсү.

•    Кесиптин кайсы түрү боюнча билим алып жаткандыгы (гуманитардык, так жана табигый/техникалык).

Шаары. Айылы •     Көчөсү

•     Унаасы

•     Шаарды/айылды/билүү/багыт алуу

•     Коомдук жайлар

Өлкөсү. Мамлекети •    Географиясы (дүйнө бөлүктөрү/административдик бөлүнүшү/жаратылышы)/КРнын флорасы/фаунасы

•     Кыргыз элинин тарыхы, каада-салттары

•    Кыргыз элинин декоративдик-колдонмо искусствосу/кол өнөрчүлүгү

•    Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы жана ыр-бий өнөрү

•     Кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары

Соода жана тамактануусу •    Дүкөндө/супермаркетте/базарда/күркөдө (азык-түлүк/ кийим-кече/белектер)

•     Үйдө, кафе-ресторанда/буфетте/ашканада/барда

Кызыккан нерселери •     Активдүү (спорт, ыр, бий, туризм ж. б. у. с.)

•    Кол өнөрчүлүк (сүрөт тартуу, чаптоо, токуу, сайма саюу ж. б. у. с.)