ӨЗҮН ӨЗҮ БААЛОО ИНДИКАТОРУ «УГУУ»
ИНДИКАТОР САМООЦЕНКИ «АУДИРОВАНИЕ»

1

Өзүм, үй-бүлөм, жакындарым, жашаган жерим, кесиптештерим, кызматтык милдеттерим боюнча так, жай жана жөнөкөй сөздөр м-н айтылган кыска суроолорду түшүнө алам.
Понимаю простые короткие вопросы о себе, семье, близких, месте проживания, коллегах, служебных обязанностях, если они будут произнесены чётко и медленно.

2

Кызматыма тиешелүү терминдерди, жөнөкөй сөздөр менен айтылган өтүнүч, сунуш, талап, кыска маалымат жана телефон аркылуу кайрылууларды, кайталап айткан учурда түшүнөм.
Понимаю термины, употребляемые на учебе/работе, сказанные простыми выражениями просьбы, предложения, требования; короткую информацию и обращения по телефону, если они будут с повторами.

3

Коомдук жайларда (дүкөн, аялдама ж.б.) так жана жай айтылган сан, аталыш, убакыт жана кыска, жөнөкөй нускамаларды, кулактандырууларды түшүнөм.
Понимаю суть простых коротких инструкций, объявлений, сказанных в общественных местах (магазин, остановка и др.), а также числа, время, названия.

4

Жеке, коомдук-маданий, окуу жана кесиптик чөйрөдөгү так жана жай айтылган жөнөкөй сүйлөшүүлөрдүн негизги мазмунун түшүнөм.
Понимаю содержание простых бесед в личной, общественно-культурной, учебной и профессиональной сферах, сказанных чётко и медленно.

5

Жеке чөйрөдө (өзүм, үй-бүлөм, жакындарым, туулуп өскөн жерим жөнүндө ж. б. ) жөнөкөй сөздөр менен так жана жай берилген маалыматты түшүнөм жана суроолорго жооп бере алам.
Понимаю информацию в личной сфере (о себе, семье, близких, родной земле и др.), данную простыми словами чётко и медленно, а также могу отвечать на вопросы.

6

Коомдук жайларда же көчөдө жөнөкөй сөздөр менен так жана жай айтылган каалоо, сунуш, талап, кеңеш жана өтүнүчтөрдү түшүнөм.
Понимаю чётко и медленно сказанные простыми словами пожелания, предложения, требования, советы и просьбы в общественых местах или на улице.

7

Кызматтык жана окуу чөйрөсүндө кыска, так айтылган кулактандыруу, нускама, кайрылуу жана маалыматтарды түшүнөм.
Понимаю содержание коротких объявлений, инструкций, обращений и информаций, связанных с учебной и профессиональной деятельностью, сказанные чётко и внятно.

8

Кызыктырган темалар боюнча радио жана аудиотасмадан так, тунук үн менен берилген монолог жана диологдордун мазмунун түшүнөм.
Понимаю содержание монологов и диалогов на интересующие меня темы, качественно записанных на видео/аудио диски.

9

Мекеним, окуум, кесибим, кызматым тууралуу жөнөкөй аңгеме, маек, баяндамаларды жана суроолорду түшүнөм.
Понимаю вопросы, суть беседы, содержание простых рассказов о Родине, о своей учёбе, о своей профессии, о работе.

10

Табигый ылдамдыкта айтылган конкреттүү жана абстракттуу темалар боюнча маалыматтын негизги мазмунун түшүнөм.
Понимаю основное содержание информации по конкретной и абстрактной темам, которая передаётся внятно и чётко, в обычном темпе.

11

Кеңешме, жыйын, жолугушууларда талкуу, сунуш, эскертүү жана пикир алышуулардын негизги мазмунун түшүнөм.
Понимаю основное содержание обсуждений, предложений, предупреждений и обмена мнений на совещаниях, собраниях и встречах.

12

Күнүмдүк темаларды чагылдырган кыска телекөрсөтүү жана радио уктуруулардын негизги мазмунун түшүнөм.
Понимаю основное содержание коротких радио и телепередач, в которых затрагиваются повседневные темы.

13

Туруктуу сөз айкаштарын жана оозеки кептин элементтерин камтыган диалогдорду, кыска уктурууларды жана абстракттуу темадагы маектин жалпы мазмунун түшүнөм.
Понимаю содержание диалогов с устойчивыми выражениями и элементами устной речи, короткие сообщения, а также основное содержание бесед на абстрактные темы.

14

Түрдүү фильм жана телеберүүлөрдүн жалпы маанисин түшүнөм.
Понимаю основное содержание телепрограмм и разных фильмов.

15

Вокзал, аэропорт, стадион ж.б ызы-чуу (шуулдоо, дүрүлдөө) болгон коомдук жерлерде берилген ыкчам кабарлардан керектүү маалымат ала алам.
Могу различать нужную информацию в общественных местах с плохой слышимостью в связи с возникающим шумом (вокзал, аэропорт, стадион и др.).

16

Кызматыма байланыштуу түз эфир, видео, веб-конференцияда маалымат берген адам так, түшүнүктүү сүйлөгөн учурда, маалыматтарды түшүнөм.
Понимаю информацию, связанную с работой, передающуюся через прямой эфир, по видео, на веб-конференции, если человек говорит чётко и внятно.

17

Көркөм чыгармалардагы туруктуу сөз айкаштарын жана мааниси көмүскөдө берилген маалыматты толук түшүнөм.
Понимаю устойчивые выражения в художественной литературе и полностью понимаю имплицитную (подтекстную) информацию.

18

Расмий стилдеги кайрылуу жана маалыматтарды (буйрук, мыйзам, жобо) толук түшүнөм жана талкуулоого катыша алам.
Полностью понимаю содержание обращения и информации официального стиля (приказ, закон, положение) и могу участвовать в обсуждениях.

19

Теле жана радиоберүүлөрдө чагылдырылган маалыматты (коомдук-саясий, руханий, маданий жана жалпы адамзаттык маселелердин) толук түшүнөм.
Полностью понимаю информацию, транслирующуюся по радио и телевизору (общественно-политические, духовные, культурные и общечеловеческие задачи).

20

Илимий изилдөөлөр боюнча талкуулардын маанисин толук түшүнөм жана бүтүм чыгара алам.
Полностью понимаю содержание обсуждений по научным исследованиям и могу сделать заключение.


Белгиленгендер: 0