1-СУБТЕСТ: ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Тесттин бул бөлүгү бир туура жоопту аныктай турган тапшырмаларды камтыйт. 4 жооптун ичинен 1 туура жоопту белгилеңиз.