ТЕСТ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ

 

ТЕСТ ТАПШЫРУУЧУ ҮЧҮН МААЛЫМАТ

Тил үйрөнүүчүлөрдүн коммуникативдик компетенциясынын калыптануусу (лексика жана грамматиканы иш жүзүндө колдонуу, ошондой эле сүйлөшүү ишмердүүлүгүнүн рецептивдик (маалыматтык) жана продуктивдик (таанып билүү)  көндүмдөрү (угуу, окуу, жазуу, сүйлөө)) эл аралык деңгээлдерге шайкеш «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик  талаптары боюнча түзүлгөн тесттер (элементардык – А1, базалык  – А2, ортоңку –  В1, ортодон жогорку  – В2 жана жогорку  – С1 деңгээлдери) аркылуу текшерилет.

«КЫРГЫЗТЕСТ» СИСТЕМАСЫ БОЮНЧА ТЕСТ ТАПШЫРУУ ЖОЛДОРУ

Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана чет өлкөлүк жарандардын тилдерди билүү деңгээлин «Кыргызтест»  системасы аркылуу аныктоону «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси төмөнкү жолдор менен жүргүзөт:

·        компьютердик тест;

·        онлайн тест;

·        бланктык (кагаз түрүндө) тест, өзгөчө кырдаалдарда, интернетке кирүү мүмкүндүгү болбогон учурда.

ТЕСТКЕ ЖАЗЫЛУУ

Тест тапшыруу үчүн жеке инсандар же билим берүү (мамлекеттик жана муниципалдык) мекемелери тест тапшыруудан 1 жума мурун  «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесине буйрутма бериши керек.

Бул үчүн анкета-арызды толтуруп, отура турган орундун номери көрсөтүлө турган өткөрмө баракчасын алуу керек.

 ТЕСТКЕ ДАЯРДАНУУ

 «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинен жана мекеменин веб-www.kyrgyztest.gov.kg  сайтынан тесттен өтүүчүлөр керектүү маалымат ала алышат, алар:

·        системанын деңгээлдик мүнөздөмөлөрү;

·        системанын деңгээлдик талаптары;

·        тест тапшырмаларынын форматтары;

·        лексикалык жана грамматикалык минимумдары; ошондой эле,

·        компьютердик баамдоо тестинен өтүп, анын жыйынтыгы менен тааныша алышат;

·        өзүн-өзү баалоо индикатору боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктай алышат. Тесттен өтүү үчүн «Кыргызтестке» төмөндөгү документтерди тапшыруу керек:

·        тесттен өтүүчүнүн өткөрмө баракчасы;

·        тесттен өтүүчүнүн өздүгүн аныктаган документинин көчүрмөсү;

·        «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси тарабынан берилген, мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктаган сертификаттын көчүрмөсү (эгерде буга чейин тест тапшырган болсо).

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА ТЕСТТЕР

Мамлекеттик тил боюнча бул тесттер мамлекеттик тилди үйрөнүүнү баштапкы деңгээлден баштап, тилди сүйлөшүү каражаты катары колдонууга жетишүүнү каалаган окуучуларга жана бардык жарандарга арналат.

Колдонмодо берилген тест материалдарын өздөштүрүү мамлекеттик тил боюнча сертификаттык тестке даярданууга жардам берет.

Тест варианты 5 субтесттен турат.

Субтест 1 «Лексика. Грамматика» – 90 тапшырма – 70 минут.

Субтест 2 «Угуу» – 30 тапшырма – 25 минут.

Субтест 3. «Окуу» – 30 тапшырма – 25 минут.

Субтест 4. «Жазуу» – 3 тапшырма – 25 минут.

Субтест 5. «Сүйлөө» – 3 тапшырма – 25 минут.

Тестти аткарууга берилген жалпы убакыт – 2 саат 50 минут.

 Тест «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинде  бир күндө өткөрүлөт (Бишкек шаары, Т. Саманчин көчөсү, 6а).

ТЕСТТИ  АТКАРУУГА ДАЯРДАНУУ

1.        Лексика. Грамматика. Окуу китебиндеги грамматиканы кайталап, сизге татаал же кыйын сезилген көнүгүүлөрдү аткарып көрүңүз. «Лексический минимумду» карап, сиз балким унутуп калган сөздөдү эстөөгө аракеттениңиз.

2.        Угуу. Телевизордон жана радиодон кыргыз  тилиндеги жөнөкөй программаларды жана жаңылыктарды угууга аракеттениңиз. Кыргыз фильмдерин көрүүгө жана түшүнүүгө аракеттениңиз. Коомдук унаада, көчөдө, ошондой эле социалдык-маданияттык жайларда жергиликтүү элдин сүйлөшүүсүнө көнүл бөлүп, аны түшүнүүгө аракеттениңиз.

3.        Окуу. Ылайыкташтырылган жөнөкөй баяндамаларды окуп, сиз билбеген сөздөрдүн маанисин божомолдоп түшүнүүгө аракеттениңиз да, аларды сөздүктөн карап текшериңиз. Эгерде сиз Кыргызстанда жашасаңыз, көчөлөрдөгү, дүкөндөрдөгү, коомдук унаадагы кулактандырууларды жана афишаларды окуп, маанисин түшүнүүгө аракеттениңиз.

4.        Жазуу. Кыргыз тилин бирге үйрөнүп жаткан досторуңузга чакан кат же кыска маалымат жазганды үйрөнүңүз. Катта сиз күн сайын сабакта же бош убактыңызда эмне кыларыңызды, эмне жасаганы жатканыңызды же жасаганыңызды жана өз үй бүлөңүз, досторуңуз, шаарыңыз, өлкөңүз жөнүндө жазыңыз.

5.        Сүйлөө. Кыргыз тилин бирге үйрөнүп жаткан досторуңуз менен кыргызча көбүрөөк сүйлөшүңүз. Эгерде сиз Кыргызстанда жашасаңыз, дүкөндө,  көчөдө, коомдук унаада, китепканада жана сиз барган бардык жерлерде кыргызча сүйлөшүүгө аракеттениңиз.

 ТЕСТТЕН ӨТҮҮ ТАРТИБИ

«Кыргызтест» системасы боюнча тест 2 этап менен жүргүзүлөт:

1 этап: каттоодон өтүү, идентификациялык (жеке) код алуу;

2 этап: видеонускаманы көрүү, тесттен өтүү жана жыйынтыктарын алуу.

Тесттен өтүүчү тест белгиленген убакыттан 15 мүнөткө эрте келиши керек. Тест башталгандан кийин кечиккендер компьютердик класска киргизилбейт.

«Кыргызтестте» бекитилген тартип боюнча:

·        тест тапшыруучулар аудиторияга бирден киришет. Тест тапшыруучу өздүгүн тастыктаган документинин түпнускасын көрсөткөндө гана тестке киргизилет.

·        Тест тапшыруучу өткөрмө баракчасында көрсөтүлгөн номердеги гана орунга отуруусу керек.

·        Тест тапшыруучулар керектүү суроолорун тест башталганга чейин бере алышат. Тесттин жүрүшүндө суроо берүүгө болбойт.

Тесттин жүрүшүндө төмөндөгүлөргө тыюу салынат:

·        орундан-орунга көчүүгө;

·        маалымат китепчелерин, электрондук китепчелерди же уюлдук телефондорду колдонууга;

·        бири-бири менен сүйлөшүүгө жана кимдир-бирөөдөн тест жоопторун көчүрүүгө;

·        уруксатсыз аудиториядан чыгууга.

Тест жүргүзүлүп жаткан бөлмөгө жеке буюмдарды алып кирүүгө болбойт. Тест тапшыруучулардын кийимдери, уюлдук телефондору (өчүрүлгөн) жана башка жеке буюмдары атайын бөлүнгөн бөлмөгө  тапшырылат.

Тестке калемсап алып кирүүгө болбойт, анткени текст компьютерде терилет.

Тест тапшыруучу тарабынан тест эрежелери бузулган учурда, «Кыргызтесттин» ыйгарым укуктуу өкүлү эскертүү берет жана аны каттоо китебине киргизет. Эрежени бузуу кайталанган учурда, протокол түзүлөт. Тест тапшыруучу тесттен четтетилет жана тесттин жыйынтыктары жокко чыгарылат.

·        Жүйөлүү себеп боюнча тестке катыша албай калган тест тапшыруучу жүйөлүү себебин (сыркоологонун, эл аралык олимпиадаларда же мелдештерде катышуусун) тастыктаган документтерин көрсөткөн учурда, тест башка күнгө которулат.

Эскертүү: Тест жүргүзүлүп жаткан жайга (бөлмөгө) тестке тиешеси жок адамдардын кирүүсүнө тыюу салынат.

Байкоочулар тобу тест процессин видеобайкоо менен жабдылган атайын бөлмөдөн көрө алат.

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕСТИРУЕМОГО
Сформированность коммуникативной компетенции у изучающих язык контролируется серией тестов, разработанных в соответствии  с требованиями системы «Кыргызтест», согласно европейской шкале (элементарному – А1, базовому – А2, среднему – В1, уровню выше среднего – В2 и высокому – С1 уровням), в которых проверяется практическое применение знания по лексике и грамматике, а также сформированность рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (письмо, говорение) видов речевой деятельности.

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТА ПО СИСТЕМЕ «КЫРГЫЗТЕСТ»

·        Государственное учреждение «Кыргызтест» осуществляет определение уровня владения языками граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан по системе «Кыргызтест» следующими способами:

·        компьютерный тест;

·        онлайн тест;

·        бланочный (бумажный) тест в исключительных случаях, т.е. при отсутствии доступа к интернету.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕСТ

Для прохождения тестирования необходимо подать заявку в государственное учреждение «Кыргызтест» индивидуально либо через образовательное (государственное или муниципальное) учреждение за неделю до начала тестирования.

Для этого необходимо заполнить анкету-заявку и получить листок-пропуск на тест, на котором будет обозначен номер посадочного места и аудитории.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ

 В государственного учреждения «Кыргызтест» и  на веб-сайте учреждения www.kyrgyztest.gov.kg  тестируемые могут получить необходимую информацию, а именно:

·        уровневые характеристики системы;

·        уровневые требования системы;

·        форматы тестовых заданий;

·        лексические и грамматические минимумы;

а также,

·        пройти пробный компьютерный тест и ознакомиться с его результатами;

·        определить свой уровень владения государственным языком по индикаторам самооценки.

Для прохождения тестирования необходимо предоставить в «Кыргызтест» следующие документы:

·        листок-пропуск тестируемого;

·        ксерокопию документа, удостоверяющего личность тестируемого;

·        ксерокопию сертификата (в случае сдачи теста ранее), подтверждающего определенный уровень владения государственным языком, выданного государственным учреждением «Кыргызтест».

ТЕСТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ

Тест по государственному языку предназначен для учащихся и всех желающих изучать государственный язык с самого начала и научиться использовать данный язык в качестве языка общения.

Работа с материалами теста в данном пособии поможет подготовиться к выполнению данного теста для получения сертификата по государственному языку.

Тест состоит из 5 субтестов.

Субтест 1. Лексика. Грамматика – 90 заданий – 70 минут.

Субтест 2. Аудирование – 30 заданий – 25 минут.

Субтест 3. Чтение – 30 заданий – 25 минут.

Субтест 4. Письмо – 3 задания – 25 минут.

Субтест 5. Говорение – 3 задания – 25 минут.

Общее время выполнения теста – 2 часа 50 минут.

Тестирование проводится в один день в государственном учреждении «Кыргызтест» (г. Бишкек, ул. Т. Саманчина, 6а).

ПОДГОТОВКА  К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА

1.            Лексика. Грамматика. Повторите грамматику в учебнике, сделайте упражнения, которые кажутся вам трудными или сложными. Посмотрите «Лексический минимум», чтобы вспомнить слова, которые вы, возможно, забыли.

2.        Аудирование. Старайтесь слушать простые программы на кыргызском языке, новости по телевизору и по радио. Старайтесь смотреть и понимать кыргызские фильмы. Прислушивайтесь к разговорам носителей языка в общественном транспорте, на улице, а также в местах социально-культурного назначения.

3.        Чтение. Читайте простые адаптированные рассказы на кыргызском языке, учитесь догадываться о значении слов, которых вы не знаете, а потом проверяйте себя по словарю. Учитесь читать название улиц, проспектов, если вы живете в Кыргызстане, читайте объявления, анонсы, афишы в магазинах, транспорте, на улице, старайтесь понять их содержание.

4.        Письмо. Пишите короткие письма или записки друзьям, с которыми вы изучаете кыргызский язык. Пишите о том, что вы делаете каждый день на занятиях или в свободное время, о том, что планируете делать или сделали, пишите о своей семье, о своих друзьях, о своём городе, о своей стране.

Говорение. Говорите больше по кыргызски с друзьями, с которыми изучаете кыргызский язык. Если вы живёте в Кыргызстане, постарайтесь вступать в коммуникацию в магазинах, в транспорте, в библиотеке, во всех местах, где вам приходится бывать.

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТА

 Тестирование по системе «Кыргызтест» проводится в 2 этапа:

1 этап: регистрация, получение идентификационного кода;

2 этап: просмотр видеоинструкции, прохождение теста и получение результатов.

 В день проведения теста вы должны прийти  не позднее чем за 15 минут до начала тестирования. После того, как тестирование началось, опоздавшие в компьютерный класс – не допускаются.

 По правилам, установленным в «Кыргызтест»:

·        Тестируемые запускаются в аудиторию по одному. Допуск на экзамен осуществляется при наличии оригинала документа, удостоверяющего личность тестируемого и листа-пропуска на экзамен.

·        Тестируемый должен занять место, строго соответствующее номеру на листе-пропуске.

·        Тестируемые могут задать необходимые вопросы до начала теста. Во время выполнения теста задавать вопросы не разрешается.

Во время тестирования запрещается:

·        пересаживаться с места на место;

·        пользоваться справочной литературой, электронными записными книжками или мобильными телефонами;

·        переговариваться, списывать ответы у других тестируемых;

·        выходить из аудитории без разрешения.

В помещение, где проводится тест, не разрешается заносить личные вещи. Одежда, мобильные телефоны и другие личные вещи тестируемых сдаются в специально отведенную комнату.

Не разрешается иметь при себе ручки, т.к. набор текста производится на компьютере.

В случае нарушения правил тестирования со стороны тестируемого, уполномоченный представитель ГУ «Кыргызтест» делает замечание и фиксирует замечание в книге записи. При повторном нарушении правила составляется протокол. Тестируемый отстраняется от теста и аннулируются результы теста.

·        В случае, если тестируемый не смог участвовать в тестировании по уважительной причине, сдача теста переносится на другой день, при предъявлении документов, подтверждающих уважительную причину (болезнь; участие в международных олимпиадах или соревнованиях).

Примечание: Вход в помещение, где проводится тест, посторонним людям – запрещён.

Группа наблюдателей может следить за процессом тестирования из специальной комнаты, оборудованной видеонаблюдением.