«СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА В2 ДЕҢГЭЭЛИ

«СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА БЕРИЛҮҮЧҮ ТЕМАЛАР (В2 ДЕҢГЭЭЛИ)

(Берилген тема боюнча 20-25 сүйлөмдүн чегинде оозеки баяндап берүү керек)

 1. “Ыймандуу бийде тууган жок” деген накыл сөздүн турмуштук маанисин өзүңүздүн ишиңизге байланыштырып баяндаңыз.
 2. “Туулган жердин топурагы алтын” темасында өскөн жерди сагынуу тууралуу  аңгеме куруңуз.
 3. Эки тизгин, бир чылбыр колго тийсе өлкөнү өнүктүрүү үчүн  кандай ой-максаттарды ишке ашырар элеңиз?
 4. Сиз жашаган аймактын табиятына аяр мамиле жасоо боюнча оюңузду баяндаңыз.
 5. “Жабыла сүйлөп, жакканын кылалы” деген накыл сөздү өз ишиңизде колдоно баян куруңуз.
 6. “Тарыхы болбой, эл болбойт”-демекчи, сиз билген бир тарыхый окуяны баяндап бериңиз.
 7. Сиз үлгү туткан кыргызга таанымал мамлекеттик ишмер тууралуу баян куруңуз.
 8. “Эр жигиттин ичине ээр токумдуу ат батат” деген накыл сөздүн эл кызматындагы адамга тиешелүү жагын чечмелей баян куруңуз.
 9. “Аргымак аттын жакшысы, азыраак оттоп  көп чуркайт, азамат эрдин жакшысы азыраак сүйлөп,  көп тыңшайт” деген накыл сөз маанисин чечмелей, баян куруңуз.
 10. “Иш арасында иш, аш арасында аш” деген нуска сөздүн турмуштук маанисине аңгеме куруңуз.
 11. Журт атасы, эл уулу болуу наркы тууралуу баян куруңуз.
 12. Үй-бүлө куруу, бала тарбиялоодо улут алдындагы жоопкерчилик тууралуу аңгеме куруңуз.
 13. “Мал адамдын боор эти менен барабар”же кыргызда “мал-жан аманбы?”-деп, учурашуунун турмуштук маанисине токтоло аңгеме куруңуз.
 14. “Сөз атасы-…, суу атасы-…., жол атасы-…” деген макалды толуктап, турмуштук маанисин чечмелей аңгеме куруңуз.
 15. “Чөптү кордосоң, көзгө зыян” деген табият сырына байланган макалдын төркүнүн чечмелей, аңгеме куруңуз.
 16. “Кыргызстандын жакынкы келечеги  жаңы маалымат технологиясында” дегенге сиздин көз карашыңызды баяндаңыз.
 17. “Элде болсун,  эл ичинде менде болсун” деген накыл сөздүн турмуштук  маанисине токтоло, баян куруңуз.
 18. “Элим тынч болсо, жаным тынч” деген сөздүн турмуштук  маанисин чечмелеген  аңгеме куруңуз.
 19. Күнөстүү Кыргызстандын өнүгүү жолу боюнча сиздин көз карашыңызды чагылдырган аңгеме куруңуз.
 20. “Эл ишеними, убада сөздүн бекемдиги” деген түшүнүктүн сиздин күнүмдүк турмушуңуздагы, ишиңиздеги орду тууралуу  аңгеме куруңуз.
 21. “Калк айтса, калп айтпайт” деген накыл сөздүн күнүмдүк ишти уюштуруудагы мааниси тууралуу баян куруңуз.
 22. “Ырыс алды – ынтымак, ынтымагың жок  болсо, алдыңдан таят  алтын так” деген накыл сөздүн сиздин жамааттагы маанисине токтоло, баян куруңуз.
 23. “Тиш-ырыскы, тил- дөөлөт” деген накыл сөз маанисине байланыштуу баян куруңуз.
 24. “Булакты көрсөң, көзүн ач” деген накыл сөздү өз ишиңизге  байланыштырып, аңгеме куруңуз.
 25. “Тарбиячы өзү тарбиялуу болууга тийиш” деген накыл сөздүн сиздин ишке байланыштуу орду   тууралуу аңгеме куруңуз.
 26. “Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө” деген накыл сөздүн күчүн баалоого байланыштуу баян куруңуз.
 27. “Бутунан чалынган турат, оозунан чалынган  турбайт” деген накыл сөздүн маанисин өз турмушуңуздагы мисалга таянып, аңгеме куруңуз.
 28. “Көрө-көрө – көсөм, сүйлөй-сүйлөй –чечен болосуң” деген накыл сөздүн маанисине байланыштуу баян куруңуз.
 29. “Жаман жигит жан сактайт, жакшы жигит эл сактайт” деген накыл сөздө камтылган ойду тереңдете баян куруңуз.