Лексикалык минимумдар В2

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОРТОДОН ЖОГОРУ В2 ДЕҢГЭЭЛДЕ БИЛҮҮДӨГҮ ЛЕКСИКАЛЫК
МИНИМУМ

Ортодон жогору деңгээлдин лексикалык минимуму тил үйрөнүүчүнүн баарлашуу ниеттерин тематикалык жана интенциялык минимумдардын алкагында күнүмдүк тиричилик (жеке), социалдык-маданий (коомдук), окуу жана кесиптик чөйрөлөрдө камсыз кыла турган 3000 сөз бирдиги.

Кыргыз тилин ортодон жогору (В2) деңгээлде билүүдөгү лексикалык минимумдун тематикалык планы

Тема Мазмуну
Өзү жөнүндө

 

 

 

 

Үй-бүлөсү жөнүндө

 

 

 

Курбу-курдаштары
жөнүндө

 • Өзүнүн толук таржымалын баяндоо
 • Келбети
 • Ички дүйнөсү (мүнөзү/адамдын акыбалы, сезимдери)
 • Келечектеги, же азыркы кесиби (кызматы/жумушу), коомдогу орду,
  өлкөсүнө пайда келтирүүсү жөнүндө ой жүгүртүүсү

 

 

 • Ата-энеси, бир туугандары, балдары жана  жакын туугандары
  (атасы жана энеси тарабынан) жөнүндө толук              маалымат

 

 

 • Кызыгуулары
 • Келбети
 • Ички дүйнөсү (мүнөзү/акыбалы, сезимдери)
  Келечектеги, же азыркы кесиби (кызматы/жумушу)
Турак-жайы. Үйү
 • Үй-жайы жөнүндө толук маалымат:
 • Бөлмөлөрү
 • Эмереги
 • Тиричилик техникасы
 • Тиричилик буюмдары
 • Идиш-аягы
 • Багы/короосу
Тема Мазмуну
Күнүмдүк турмушу
 • Күн тартиби
 • Окуу (окуу жайларынын түрлөрү/класс, аудитория/кеңсе буюмдары/окуу процесси)
 • Иш орду
 • Кесиптин түрүн тандоо (гуманитардык, табигый, так/техникалык);
 • Окуу процессинен/ иштен тышкаркы убакта сабакка өз алдынча даярдануусу/ убакыт өткөрүүсү.
 • Кесиптин кайсы түрү боюнча билим алып жаткандыгы (гуманитардык, так жана табигый/техникалык).
Шаары. Айылы
 • Көчөсү
 • Унаасы
 • Шаарды/айылды/билүү/багыт алуу
 • Коомдук жайлар
Өлкөсү. Мамлекети
 • Географиясы (дүйнө бөлүктөрү/административдик бөлүнүшү/жаратылышы)/КРнын флорасы/фаунасы
 • Кыргыз элинин тарыхы, каада-салттары
 • Кыргыз элинин декоративдик-колдонмо искусствосу/кол өнөрчүлүгү
 • Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы жана ыр-бий өнөрү
 • Кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары
Соода жана тамактануусу
 • Дүкөндө/супермаркетте/базарда/күркөдө (азык-түлүк/ кийим-кече/белектер)
 • Үйдө, кафе-ресторанда/буфетте/ашканада/барда
Кызыккан нерселери
 • Активдүү (спорт, ыр, бий, туризм ж. б. у. с.)
 • Кол өнөрчүлүк (сүрөт тартуу, чаптоо, токуу, сайма саюу ж. б. у. с.)